Spracovanie osobných údajov


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ďalej len "Informácie")Článok 1
Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov


1.1
Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť:
CAR TEAM - Ing. Ľuboš Demín, so sídlom Hviezdoslavova 22, 942 01 Šurany, Slovenská republika, IČO: 14425238, zapísaná v ŽR vedenom Okresným úradom Nové Zámky, číslo živ. registra: 404-8223 (ďalej len "Prevádzkovateľ").
E-mail: tenisservis@tenisservis.sk
Tel.: 035 6500 421

1.2
Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov (ďalej len "") pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli http://www.tenisservis.sk (ďalej len "Stránka" alebo "E-shop") poskytujete svoj súhlas, vážny a slobodne daný, konkrétny a informovaný, a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (ďalej len "Kupujúci") Prevádzkovateľovi vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "GDPR a Zákon").
Článok 2
Účel spracúvania osobných údajov

2.1
Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely.

2.1.a

E-SHOP
OÚ budú použité k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom www.tenisservis.sk medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napr. reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa). Osobnými údajmi sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, súbory Cookies, informácia o dosiahnutí veku 16 rokov.

E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačné prostriedky. Na váš e-mail budú zaslané informácie ako potvrdenie objednávky a priebežné informácie o stave objednávky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe čl. 6/1/b GDPR a Zákona. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Kupujúci) alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (Kupujúceho), t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

2.1.b
MARKETING
OÚ budú použité aj na marketingové účely, ak ste udelili súhlas Prevádzkovateľovi, a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie je možné zasielať len registrovaným zákazníkom.

Ak si zákazník viac neželá dostávať tieto ponuky, napíše nám na tenisservis@tenisservis.sk požiadavku na zrušenie zasielania obchodných ponúk a my ho z newslettra odhlásime, resp. vymažeme.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6/1/a GDPR a Zákona.Článok 3
Registrácia

3.1
Kupujúci má možnosť sa v E-shope registrovať. Kupujúcemu je zároveň umožnené nakupovať aj bez registrácie.

3.1.a
V prípade nakupovania prostredníctvom registrácie si svoje osobné konto chránite heslom. Prihlásením sa do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ a nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla.

3.1.b
Ak ste sa rozhodli, že už naďalej nechcete byť registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať v našom E-shope môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci, teda hosť. Ak máte problém svoju registráciu alebo zákaznícke konto vymazať, napíšte nám na tenisservis@tenisservis.sk.
Článok 4
Tretie strany

4.1
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Príjemcami vašich OÚ môžu byť:

Webglobe, a. s. (poskytovateľ doménových a hostingových služieb),
GLS General Logistics Systems Slovakia s. r. o. (prepravca zásielok),
Slovenská pošta, a. s. (prepravca zásielok).

4.2
Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tiež poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania. OÚ Kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedený v čl. 6 Doba spracúvania.Článok 5
Osoby mladšie ako 16 rokov

5.1
Tento E-shop nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš E-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na tenisservis@tenisservis.sk.Článok 6
Doba spracúvania

6.1
Kupujúci súhlasí so spracúvaním OÚ odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy podľa čl. 2.1.a (týka sa údajov uvedených na daňovom doklade - faktúre).
Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít podľa čl. 2.1.b.
V prípade registrovaných aj neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje uchovávajú v administratívnom systéme E-shopu po dobu 3 rokov od uskutočnenia poslednej objednávky.
Potom budú osobné údaje vymazané, ak nebude Kupujúci súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.Článok 7
Automatizované profilovanie

7.1
Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre vás segmentujeme ponuku/y, ktoré vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame systém Google Adwords.

7.2
Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov, napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.
Článok 8
IP adresa

8.1
IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti (a v sieti Internet). IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom, ak:
- takúto adresu spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email a pod.),
- sa jedná o statickú IP adresu využívanú fyzickou osobou (jednotlivcom), takúto adresu je potrebné považovať za osobný údaj,
- sa jedná o dynamickú IP adresu, ktorú poskytovateľ online služieb spracúva spoločne s ďalšími identifikátormi považovanými za osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail a pod.).Článok 9
Bezpečný prenos údajov

9.1
Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Náš E-shop používa systém kódovania SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako aj internetová Stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

9.2
V prípade, ak ste registrovaný na našej Stránke, máte prístup k svojmu kontu iba vy. Dbajte prosím, aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené a nesprávne nakladanie s týmito údajmi alebo zneužitie hesla.Článok 10
Práva dotknutej osoby

10.1
Kupujúci má v zmysle GDPR právo na opravu, výmaz, prenosnosť údajov, namietanie, odvolanie súhlasu, prístup k informáciám.

a) PRÁVO NA OPRAVU
Kupujúci má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ a doplnil neúplné OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby.

b) PRÁVO NA VÝMAZ
Kupujúci má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa ho týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
- OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
- Kupujúci odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo je súhlas neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
- Kupujúci namieta spracúvanie OÚ, ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo Kupujúci namieta spracúvanie OÚ na účel priameho marketingu vrátane profilovania,
- OÚ sa spracúvajú nezákonne,
- dôvodom na výmaz je splnenie povinnosti podľa tohto Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti pričom Kupujúci má vek menej ako 16 rokov.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil OÚ, ktoré je povinný vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných spracovateľov OÚ Kupujúceho o jeho žiadosti, aby títo spracovatelia vymazali odkazy na jeho OÚ a ich kópie alebo odpisy.

c) PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné, a ak sa:
- OÚ spracúvajú na základe súhlasu Kupujúceho, ktorého poskytnutie nevylučuje osobitný predpis a na základe zmluvy,
- spracúvanie OÚ vykonáva automatizovanými prostriedkami.

d) PRÁVO NAMIETAŤ
Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa ho týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

e) ODVOLANIE SÚHLASU
Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založenú na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

f) PRÁVO NA PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Kupujúci má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ho týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informáciám o:
- účele spracúvania OÚ,
- kategórii spracúvaných OÚ (v našom prípade sú to bežné OÚ, Prevádzkovateľ teda nespracováva osobitnú kategóriu OÚ),
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
- dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, tak informáciu o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu OÚ, ktoré sa ho týkajú, o práve na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
- práve podať návrh na začatie konania,
- zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od Kupujúceho,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o takomto odklade bude Kupujúceho informovať.
Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré Kupujúci požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ Kupujúcemu spôsobom, akým o ne požiadal alebo podľa jeho požiadavky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Kupujúceho verifikovať a zistiť, či ide o konkrétneho Kupujúceho. Verifikácia spočíva v poskytnutí dodatočných informácií, napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia, v prípade poskytnutia informácií o OÚ, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, je dôležitá z hľadiska ochrany osobných údajov.

g) PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA
Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle §100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach. Návrh musí obsahovať informáciu o tom, kto ho podáva, proti komu návrh smeruje a predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, a dôkazy porušenia.
Vzor návrhu bude zverejnený na internetovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad podnet posúdi do 30 dní, rozhodne v lehote do 90 dní alebo môže lehotu primerane predĺžiť.Článok 11
Súbory Cookies

11.1
V súlade s §55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní súborov Cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania Cookies nevyhovuje. Tieto Informácie objasňujú, ako Prevádzkovateľ používa súbory Cookies a podobné technológie (ďalej len "cookies").

11.2
ČO SÚ COOKIES
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a informácie z nich odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby a náš E-shop, prispôsobovať ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú vaše zariadenia.

11.3
DRUHY COOKIES
Na našich webových stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Náš E-shop používa niekoľko typov cookies:

a) Základné súbory cookies
Tieto súbory tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod Stránky.

b) Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate našu Stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

c) Súbory cookies tretích strán
Na stránkach www.tenisservis.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej stránky. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním týchto súborov cookies ani nemôže mať prístup k týmto súborom. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

11.4
NECHCEM VYUŽÍVAŤ COOKIES, AKO TO ZMENIŤ
Cookies, ktoré sa na www.tenisservis.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je východiskovo nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť na blokovanie cookies alebo na upozornenie v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v menu Nastavenia (alebo Možnosti, a pod.) každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartfón, tablet), odporúčame nastavenia cookies každého prehliadača na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám.
Cookies môžete z každého používaného prehliadača odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo zo systémového priečinka (ak viete, kde sa nachádza) alebo cez menu prehliadača.Článok 12
Máte otázky?

12.1
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať, radi vám zodpovieme vaše otázky.
Kontaktný e-mail správcu: tenisservis@tenisservis.skČlánok 13
Záverečné ustanovenia

13.1
Tieto Informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Informácie zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

13.2
Kupujúci má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

13.3
Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne Autosúčiastky CAR TEAM, Hviezdoslavova 22, Šurany. Ak je táto predajňa monitorovaná kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy Prevádzkovateľ (spoločnosť CAR TEAM - Ing. Ľuboš Demín) Doba uchovávania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku Prevádzkovateľa.Revízia: 03.08.2023

TENISservis.sk © 2012
Powered by OpenCart and ThemeGlobal